โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

หลักการและเหตุผล

จังหวัดสิงห์บุรี อนุมัติโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน โดยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง กระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง
  2. เพื่อเชื่อมโยงแผนการพัฒนาการท่องเที่ยว (กระแสเมืองหลัก เมืองรอง ชุมชน) ให้มีความโดดเด่น บนอัตลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยว
  3. เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในหมู่บ้าน OTOP
  4. เพื่อการท่องเที่ยว ให้มีขีดความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ และสามารถนำมาต่อยอดในการจัดการหมู่บ้านได้อย่างเหมาะสม
  5. เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน
  6. โดยกำหนดกิจกรรมหลักในการดำเนิน 6 กิจกรรม คือ การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว การเชื่อมโยง เส้นทางการท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น การส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว และการประเมินผล และติดตามขยายผล

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อประชาสัมพันธ์และจัดทำสื่อส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวของหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ช่องทางสื่อออนไลน์
  2. เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับจังหวัด
  3. เพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 24 หมู่บ้าน ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น
  4. เพื่อเป็นแหล่งจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสิงห์บุรี

 

เป้าหมาย

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 24 หมู่บ้าน