เกี่ยวกับโครงการ

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

loooo

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้เพิ่มมากขึ้นกับคนในชุมชน จากการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น โดยการกระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันกับแผนการพัฒนาการท่องเที่ยว (กระแสเมืองหลัก เมืองรอง ชุมชน)

สถานที่ยอดนิยม Unseen

ท่องเที่ยวกับสถานที่ยอดนิยมที่คนสนใจมากที่สุด